تقریرهای برهان آنسلم در فلسفه جدید غرب
87 بازدید
محل نشر: اسراء » پائیز 1389 - شماره 5 (18 صفحه - از 21 تا 38)
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
برهانی که آنسلم در قرن یازدهم اقامه کرد،در فلسفهء جدید غرب،یعنی از قرن هفدهم به بعد مورد توجه و بازخوانی دکارت،اسپینوزا،لایپ نیتس،هیوم و کانت قرار گرفت و هریک از ایشان در مقام دفاع یا انتقاد نسبت از آن بر آمدند.این مقاله مباحثی را که از قرن هفدهم تاکنون در فلسفهء غرب،درباره برهان آنسلم‌ شکل گرفته است،از منظر حکمت اسلامی بر می‌رسد. واژگان کلیدی: وجود کامل مطلق،ذات کامل مطلق،برترین کمال،حمل اولی ذاتی،حمل شایع صناعی، قضایای تحلیلی و ترکیبی،محمول بالضمیمه،محمول من صمیمه،خارج محمول