رئالیسم انتقادی حکمت صدرایی
136 بازدید
محل نشر: علوم سیاسی - دانشگاه باقرالعلوم (ع) » تابستان 1387 - شماره 42
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
همان‌گونه که،روش معرفتی هوسرل،دیدگاه تفهمی دیلتای،نگرش پوزیتویستی به‌ علم،دیالکتیک مارکس و هگل،فلسفهء پراگماتیستی ویلیام جمیز،منطق اکتشاف علمی‌ پوپر،روش انتقادی بسکار؛هر یک،روش‌شناسی خاص خود را در عرصهء علوم اجتماعی‌ به دنبال می‌آورند،رئالیسم فلسفی دنیای اسلام با مرجعیت و اعتباری که برای سه منبع‌ معرفتی،حس،عقل و وحی،قائل است،بدون شک،روش‌شناسی متناسب با خود را در عرصهء علوم اجتماعی در پی خواهد داشت.و این روش‌شناسی،دانش متناسب با خود را تولید می‌کند.آن‌چه به اجمال،دربارهء خصوصیات این دانش می‌توان گفت این است که‌ اولا:ضمن پذیرفتن و قبول ابعاد تجربی دانش اجتماعی،آن را به معانی و گزاره‌های‌ آزمون‌پذیر،محدود نمی‌گرداند و ثانیا:با حفظ هویت جهان شناختی دانش اجتماعی، رویکرد انتقادی آن را نه با استناد به فهم عرفی-که هویتی تاریخی و صرفا فرهنگی دارد -بلکه با استفاده از دو منبع،یعنی عقل عملی و وحی،حفظ می‌نماید. خصوصیات مزبور از جمله تعینات نوعی دانش اجتماعی هستند که به دلیل بهره‌مندی‌ از وحی اسلامی و روش‌شناسی مناسب با آن،می‌توان آن را دانش اجتماعی اسلامی نامید. واژگان کلیدی: معرفت،علم،روش‌شناسی،پوزیتویسم،پدیدارشناسی،مردم‌نگاری، رئالیسم انتقادی،هرمنیوتیک،عقل نظری و عملی،وحی،شهود.