نسبت علم و فرهنگ
93 بازدید
محل نشر: راهبرد فرهنگ » تابستان 1387 - شماره 2 (14 صفحه - از 51 تا 64)
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
سه نوع رابطه و تعامل میان علم و فرهنگ، بر مبنای سه نوع تعریف از علم می توان در نظر گرفت. بر پایه تعریف پوزیتیویستی علم، رابطه میان آن دو بیرونی است و هیچ یک نمی توانند بر دیگری احاطه داشته باشند. بر مبنای تعریف پسامدرن از علم، ساختار درونی علم، توسط فرهنگ تعریف می شود و علم، هویتی فرهنگی دارد. مطابق تعاریف عقلانی و وحیانی، علم محیط بر فرهنگ بوده و از امکان ارزیابی انتقادی فرهنگ به گونه ای همه جانبه برخوردار است. واژگان کلیدی: علم، فرهنگ، پوزیتیویسم، پسامدرنیسم، فرهنگ واقعی و آرمانی، فرهنگ حق و باطل