سیمای زن در خطاب های قرآن
84 بازدید
محل نشر: مباحث بانوان شیعه » بهار 1384 - شماره 3 (8 صفحه - از 177 تا 184)
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
موج سوم فمنیسم تحت تأثیر اندیشه‌های پست مدرن، علم را به ساختار زبانی و در نهایت، به عنصر جنسیت ارجاع می‌دهد و معتقد است که غلبه مرد، علم و همچنین زبانی مردانه به دنبال آورده است. بر اساس این دیدگاه، قرآن نیز که به زبان عربی نازل شده است، هویتی مذکر دارد. اما واقع آن است که قرآن عنصر جنسیت را در حقیقت انسانی دخیل نمی‌داند و بسیاری از خطاب‌های قرآنی متوجه حقیقت انسانی‌اند. اما حتی در مواردی که از نظر محاورات عام زبان عربی، خطاب با ضمیر مذکر بیان شده، بیان قرآن به گونه‌ای است که ظهور کلام را متوجه حقیقت انسانی می‌کند. واژگان کلیدی: فمنیسم، جنسیت، خطابات قرآنی، حقیقت انسانی.