بررسی پلورالیسم اجتماعی جان هیک از دیدگاه امام خمینی
91 بازدید
محل نشر: قبسات » پاییز 1384 - شماره 37 (16 صفحه - از 105 تا 120)
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
تحمل و مدارا نوعی رفتار اجتماعی است که در چارچوب معنایی مناسب با خود پدید می‌آید. پلورالیزم اجتماعی مبتنی بر پلورالیزم معرفت دینی و پلورالیزم کلامی نجات نوعی از تفسیر تحمل و مدارا است که از زمینه‌های فلسفی مدرن استفاده می‌کند. جان هیک در جایگاه کشیش با رویکرد پیشین کوشیده‌است در عبور از تفسیر تاریخی کلیسا برداشت نوی از مسیحیت را ارائه دهد. در این مقاله ضمن ارائة تفسیر امام خمینی در جایگاه نمایندة تفکر سنتی دنیای اسلام, به بررسی و نقد اندیشه‌های جان هیک بر اساس مبانی نظری و نو او نیز پرداخته شده‌است. واژگان کلیدی: تحمل, مدارا, پلورالیزم معرفتی, پلورالیزم نجات‌شناختی, پلورالیزم اجتماعی, نسبیت فهم, کثرت معارف بشری.