تحصیلات
مقطع
سال اخذ
رشته تحصیلی
مکان تحصیل
معدل
لیسانس 
1363 
علوم اجتماعی جامعه شناسی 
دانشگاه تهران 
0.00 
خارج 
 
 
 
0.00